Lite om Kalvnäset

Vi som sitter i styrelserna för de lokala föreningarna här i området vill passa på att hälsa dig som är ny här välkommen till Solberga & Bergholm. Vi vill även informera både nya och gamla tomtägare om vad som gäller i vårt område: saker som en del kanske glömt och ge en bild av föreningarnas verksamheter samt alla de förmåner som ditt tomtägarskap innebär. Att bo här i området innebär även en hel del ansvar och skyldigheter som ligger till grund för att området utgör en pärla ibland Tyresös bosättningar.

Vi hoppas du kommer att trivas här i Solberga och Bergholm och vill än en gång hälsa dig välkommen hit.

Styrelserna för
Kalvnäsets Samfällighetsförening
Bergholms Tomtägarförening
Solberga Tomtägarförening

Styrelsens arbete
Medlemskapet i Kalvnäsets SFF berättigar till medbestämmanderätt över skötseln av de lokala vägarna och den allmänna marken samt skogen, badstränderna och grönområdena. För det konkreta arbetet svarar föreningens styrelse. Styrelsen arbetar emellertid under direkt ansvar till medlemmarna.
Styrelsen gör en årlig budget som fastställs på årsmöte, och som finansieras av årliga medlemsavgifter som baseras på andelstal. Det är viktigt att dessa avgifter betalas in på överenskommen tid, då det annars äventyrar föreningens arbete. De fastboende får som kompensation återbetalning på del av beloppet från kommunen.

Samfällighetens omfattning
Kalvnäsets Samfällighetsförening (SFF) är namnet för den förening som alla tomtägare enligt samfällighetslagen i Solberga och Bergholm är medlemmar i. Dess syfte är att förvalta gemensamhets-anläggningarna Tyresö GA 1 och Tyresö GA 8.
Tyresö GA 1 består av våra lokala vägar. Skötseln och underhållet innebär huvudsakligen reparationer med anledning av slitage, tjälskott mm, samt vinterväghållning såsom snöplogning och sandning.
Tyresö GA 8 består av fastigheten Tyresö 1: 738 som omfattar allmänningar, skogar och grönområden mellan Brakmarsvägen och Kalvfjärden.

Information från föreningen
Information från föreningarna publiceras på respektive hemsida. Viktiga och aktuella meddelande anslås på anslagstavlorna i området.

Fastighetsägaren ansvar
Som fastighetsägare är du ansvarig för at visa hänsyn och anpassa hastigheten då vi har många barn i vårt område och vill ha en trygg och säker trafikmiljö.
Du ansvarar för rensning av diken och vägtrummor längs din tomt. Träd och buskar på tomtmark får inte inkräkta på vägområdet. Se Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se .
Träd, grenar o. dyl. på tomtmark som rensats bort av el- och telebolag ska omhändertas av respektive fastighetsägare.
Anmäl till föreningens vägchef vid planerad byggverksamhet som exempelvis kan innebära tunga transporter, så att vägarna kan besiktas före och efter byggverksamheten. Planer på att spränga bort berg ska vara godkända av kommunen och föreningen och anmälas i tid till grannar.

Grönområden
Vi är rädda om våra grönområden som ska vara tillgängliga för alla. Det är inte tillåtet att köra mopeder eller andra motorfordon  i skogen eller på skogsstigarna. För hundar som rastas gäller samma regler som i övriga Tyresö. Vissa delar av våra grönområden klassas som ekologiskt känsliga områden. Vi har några fina badplatser där vi alla är ansvariga att hålla rent och snyggt och som underhålls av tomtägarföreningarna. Kalvnäsets SFF företar dock större underhållsarbeten där.

Vi vill påminna att all olovlig avverkning av träd på Kalvnäset SFF:s mark är ett lagbrott som föreningen kommer att polisanmäla. Avverkningsförslag ska du ställa till styrelsen.

Tomtägarföreningarna
Solberga och Bergholm har var sin tomtägarförening, Deras syfte är främst att ordna trevliga sammankomster och aktiviteter såsom Valborg med majeld, midsommarfirande, kräftskivor mm. Det förekommer även höst- och vårstädningar. Ställ gärna upp och hjälp till. Ju fler som engagerar sig i föreningarna och annat arbete desto lättare blir det att hålla fint. Tomtägarföreningarna är ideella föreningar. Medlemskapet i dessa föreningar är frivilligt.

Båtklubbarna
Solberga har en båtklubb, Fiskartäppan, som är skild från tomtägarföreningen, medan Bergholms Tomtägarförening förvaltar Lökholmsmarinan och Södra Uddens brygga. Medlemmar som bokar båtplats debiteras avgift efter olika regler som föreningarna bestämmer på sina årsmöten.
Dessutom finns i området andra fristående båtklubbar med marinor längs södra stranden av Uddbyviken och Storängsfladen: de största är Trollbäckens Båtsällskap, Tyresö Båtklubb och Raksta Båtklubb. Kontaktuppgifter till hamnkaptener brukar anslås vid bryggplatserna.

Brakmarsvägens Samfällighetsförening
Denna förening har upplösts då Tyresö kommun har tagit över huvudmannaskapet.

Grannsamverkan mot brott
För att förebygga brott vill vi att alla är observanta och talar med varandra. Om någon incident inträffar informera styrelsen i din föreningen.

Föreningsarbetet
Om du känner att du vill engagera dig i föreningsarbetet eller har synpunkter på styrelsernas arbeten är du alltid välkommen till oss.