Skogsarbeten i vår skog på uppdrag av samfälligheten

En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta.

Vi startar våra skogsbruksåtgärder v 50 och framåt.
Arbetsytorna kommer markeras under arbetets gång för allas säkerhet.
OBS! Arbetet sker på löpande timkostnad så om skogsarbetarna får arbeta ostört så det medför en lägre kostnad för uppdraget.

Kontakta skogsansvarig Veronica Runing vid frågor
073 – 0408313